Blantyre Parish Map 1832 » Park-Burn-Boundary

Park Burn, boundary of Blantyre

River Clyde, boundary of Blantyre
Rotten Burn, boundary of Blantyre